يک شنبه 29 مهر 1397
مدیر مالی:عباداله علیپور

مسئول امور شهریه:سعید فرخی

اموال:محمد کریم زاده

حسابدار حقوق و دستمزد:مریم تنها

انبار:حسینعلی اندازشماره تماس داخلی :(223-220)