دو شنبه 19 آذر 1397
آرشيو

مناسبتهادرباره دانشگاه

دانشجویان
سیستم اتوماسیون آموزشی    
     
سیستم اتوماسیون تغذیه    
     
تابلوی اعلانات    
     
تحصیلات تکمیلی    
     
سامانه ارتباطی پیام دانشجو    
     
سرفصل رشته ها

اساتید

اعضای هيأت علمی    
     
پنل اساتید    
     
دسترسی به پست الکترونیک    
     
 سرفصل رشته ها    
     
     
     

             
                     
                 

 
  42423902-4(011)
  info@iausk.ac.ir
 
مازنداران،پل سفید، دورراهی آزاد مهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه